Regulamin Strony

 

 

Wchodząc na Stronę, użytkownik akceptuje poniższy Regulamin. W przypadku braku
akceptacji Regulaminu, prosimy nie korzystać z tej Strony. Wyborowa S.A. (The Wyborowa Company, Wyborowa S.A. Oddział w Poznaniu) zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, uzupełniania lub usuwania postanowień niniejszego Regulaminu wedle swego wyłącznego uznania w dowolnym terminie. Zachęcamy użytkowników do okresowego zapoznawania się z treścią Regulaminu, ponieważ wszelkie zmiany są dla nich wiążące:

1.Aby korzystać ze Strony, użytkownik musi być osobą pełnoletnią (mieć ukończone 18 lat).

2. Materiały dostępne na Stronie nie mogą być kopiowane, zwielokrotniane, wprowadzane do obrotu, ponownie publikowane, ściągane, zamieszczane ani transmitowane w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Wyborowa S.A. (The Wyborowa Company, Wyborowa S.A. Oddział w Poznaniu) Korzystając ze Strony lub dostępu do niej użytkownik nie nabywa do niej tytułu prawnego ani praw własności intelektualnej; wszelkie prawa własności i inne prawa do Strony i wszelkich jej aspektów pozostają własnością Wyborowa S.A. (The Wyborowa Company, Wyborowa S.A. Oddział w Poznaniu)Materiały zawarte na niniejszej Stronie są udostępniane wyłącznie w celach zgodnych z prawem.

3.Wyborowa S.A. (The Wyborowa Company, Wyborowa S.A. Oddział w Poznaniu) ani jej podmioty zależne, dominujące ani powiązane nie będą w żadnych okolicznościach ponosićodpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych w związku z lub na skutekkorzystania lub dostępu względnie niemożliwości korzystania z jakikolwiek materiałów

zawartych na niniejszej stronie lub spowodowanych awarią błędem, zaniechaniem,
zakłóceniem, usterką, opóźnieniem transmisji, wirusem komputerowym lub awarią łącza.
Materiały na niniejszej stronie mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy pisarskie.
Materiały zawarte na niniejszej stronie są udostępniane bez żadnej gwarancji. Wyborowa
S.A. (The Wyborowa Company, Wyborowa S.A. Oddział w Poznaniu) nie będzie ponosić
odpowiedzialności z tytułu niedbalstwa ani wszelkich wyraźnych lub dorozumianych
zapewnień. Wyborowa S.A. (The Wyborowa Company, Wyborowa S.A. Oddział w
Poznaniu) nie gwarantuje, że funkcje zawarte na stronie będą działać bez zakłóceń lub
błędów, że treść strony będzie prawidłowa, ścisła i wiarygodna, ani że niniejsza strona lub serwer, za pośrednictwem którego jest ona udostępniana są wolne od wirusów lub innych czynników szkodliwych. Pełne koszty niezbędnego serwisu, naprawy lub korekty ponosi użytkownik (nie zaś Wyborowa S.A. (The Wyborowa Company, Wyborowa S.A. Oddział w Poznaniu).

4. Wszelkie uwagi, sugestie, pomysły, koncepcje twórcze, materiały graficzne lub inne informacje przekazywane za pośrednictwem niniejszej Strony lub przesyłane w inny sposób do spółki Wyborowa S.A. (The Wyborowa Company, Wyborowa S.A. Oddział w Poznaniu) w szczególności pomysły dotyczące produktów lub reklam (zwane dalej łącznie „Przekazywanymi Materiałami”) stanowić będą zawsze wyłączną własność Wyborowa S.A. (The Wyborowa Company, Wyborowa S.A. Oddział w Poznaniu), która nie będzie zobowiązana do ich traktowania jako poufne i nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu ich wykorzystywania lub ujawniania, ani nie będzie zobowiązana do zapewnienia żadnego wynagrodzenia z tytułu Przekazywanych Materiałów ani potwierdzania ich odbioru. W szczególności, Wyborowa S.A. (The Wyborowa Company, Wyborowa S.A. Oddział w Poznaniu) będzie posiadać w każdym miejscu wszelkiego rodzaju obecne i przyszłe prawa do Przekazywanych Materiałów, w tym prawa korzystania z Przekazywanych Materiałów, ich zwielokrotniania, modyfikacji, adaptacji, publikowania, przekazywania, tworzenia ich opracowań, wprowadzania ich do obrotu, ich odtwarzania i eksponowania. Użytkownik zobowiązuje się nie przedkładać żadnych materiałów naruszających, niezgodnych z prawem, zawierających groźby, zniesławiających, szkalujących, obscenicznych, pornograficznych ani profanujących, mogących stanowić zachowania lub zachęcać do zachowań kryminalnych lub niezgodnych z prawem ani materiałów zawierających spamy lub reklamy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odpowiada za wszelkie Przedkładane Materiały, które przesyła, i to on, a nie Wyborowa S.A. (The Wyborowa Company, Wyborowa S.A. Oddział w Poznaniu), ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu przesyłanej wiadomości, w tym jej zgodności zprawdą, rzetelności i oryginalności. Przekazując materiały na niniejszą Stronę użytkownik akceptuje fakt, Wyborowa S.A. (The Wyborowa Company, Wyborowa S.A. Oddział w Poznaniu) ma prawo usuwania i kasowania wpisów z dowolnych powodów lub bez żadnego powodu. Wyborowa S.A. (The Wyborowa Company, Wyborowa S.A. Oddział w Poznaniu) zastrzega sobie prawo filtrowania wszystkich wpisów i materiałów przedkładanych przez osoby, które stale wykazują się zachowaniem niezgodnym z Regulaminem korzystania z niniejszej Strony.

5. Ochrona praw własności intelektualnej. W ramach naszej polityki niezwłocznie reagujemy w przypadku roszczeń o naruszenie praw własności intelektualnej. Jeżeli użytkownik uważa, iż na Stronie dostępne są jakiekolwiek materiały naruszające prawa własności intelektualnej, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie nam tej sprawy. Zbadamy wszystkie zgłoszone przypadki rzekomego naruszenia.

6. Niniejsza Strona zawiera linki do innych stron i zasobów internetowych. Wyborowa S.A. (The Wyborowa Company, Wyborowa S.A. Oddział w Poznaniu) nie odpowiada za dostępność takich stron i zasobów ani nie popiera i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek treści, reklam, produktów lub innych materiałów dostępnych na tych stronach lub pośród tych zasobów. Transakcje realizowane pomiędzy użytkownikiem a osobą trzecią mają miejsce wyłącznie pomiędzy użytkownikiem a daną osobą trzecią i Wyborowa S.A. (The Wyborowa Company, Wyborowa S.A. Oddział w Poznaniu) nie ponosi odpowiedzialności z ich tytułu. Z uwagi na fakt, że Wyborowa S.A. (The Wyborowa Company, Wyborowa S.A. Oddział w Poznaniu) nie ponosi odpowiedzialności z tytułu dostępności wspomnianych zasobów zewnętrznych ani ich treści, użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem korzystania ze wspomnianych stron, ponieważ zasady tam obowiązujące mogą odbiegać od naszych zasad. Użytkownik powinien kierować wszelkie uwagi dotyczące linków zewnętrznych do administratora danej strony lub Webmastera.

7. Niniejsza umowa rządzi się prawem polskim. W przypadku korzystania z niniejszej Strony z innych krajów, użytkownik ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa miejscowego.

8. Niniejsza Strona jest chroniona prawami autorskimi jako utwór zbiorowy lub kompilacja zgodnie z prawem autorskim, konwencjami międzynarodowymi oraz innymi przepisami o prawach autorskich. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, użytkownik nie może modyfikować, adaptować, tłumaczyć, wystawiać, publikować, przekazywać, uczestniczyć w przenoszeniu lub sprzedaży, zwielokrotniać (w sposób inny niż określony w niniejszym punkcie Regulaminu), tworzyć opracowań, wprowadzać do obrotu, wykonywać, wyświetlać, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, dezasemblować ani eksploatować w jakikolwiek sposób, treści, oprogramowania, materiałów ani Strony w całości lub w części. Użytkownik może korzystać z dostępu do Strony wyłącznie w osobistych celach niekomercyjnych, nie może jednak odtwarzać ani zamieszczać jej treści w Internecie lub gdzie indziej. Kopiowanie lub przechowywanie jakichkolwiek treści w celach innych niż korzystanie w osobistych celach niekomercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Wyborowa S.A. (The Wyborowa Company, Wyborowa S.A. Oddział w Poznaniu) lub właściciela praw autorskich wskazanego w informacjach o własności, w tym informacji o prawach autorskich, dotyczących danych treści jest wyraźnie zabronione